(http://www.chourok.net/vb/index.php)
-   (http://www.chourok.net/vb/forumdisplay.php?f=40)
-   -   (http://www.chourok.net/vb/showthread.php?t=61780)

11-02-2015 12:32 PM


 
ڝﺂ̲ڳﻣ̲ ﻓ̲ﻟ̲ ۆ ﺂ̲ﺳ̲ﻣ̲ﻧ̲ / ﻣ̲ﺳ̲ﺂ̲ڳﻣ̲ ﻓ̲ﻟ̲ڳﻓ̲ ﺂ̲ﻟ̲ڳﻣ̲ ﺂ̲ ﻋﺷ̲ﺂ̲ ﺂ̲ﻟ̲

ﺂ̲ﻧ̲ ﺷ̲ﺂ̲ ﺂ̲ﻟ̲ﻟ̲ﮬ̲̌ﮧ ﺗ̲ڳۆﻧ̲ۆﺂ̲ ﻓ̲ ﺗ̲ﻣ̲ﺂ̲ﻣ̲ ﺂ̲ﻟ̲ڝ ۆ ﺂ̲ﻟ̲ﻋﺂ̲ﻓ̲


,

,

,3

,4

,

,50.

,

- ﻧ ﻧ ﻧ ﻧ

- ﻧ , ﻧ ( ﻧ ﻧ) ﻧ ﻧ


-


- ﻧ ( ),


- ﻧ ﻧ , ﻧ ﻧ


- ﻧ


- ﻧ ﻧ ﻧ


- ﻧ , ﻧ ﻧ ﻧ


- 5


-
:( )

3


:


ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐. ﮬ̲̣̐ ڪﮬ̲̣̐ ڪ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ڪ. ڪ ڪ ڪ ﮬ̲̣̐. ڪ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ڪﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐ ﮬ̲̣̐


ﮬ̲̣̐


ﮬ̲̣̐ ڪ ڪ
ﻤﮈﭜړ:


ﻋ ﮈ +ﮗﻤﭜﮧ ﻤﮢ ﺢﻤ ﻤڤړۈﻤ (ﭜﻤﮗﮢ ﮗﭥڤ ﭔﺢﮈﻤ)

ﮗﭜ ﭥﭜﭥﭜ 250ﻏ ( ﭜﭔ ړڒ ﮗﮢܪ ﻤړ)

ﺢﭔﭥﮢ ﭔڝ ﻤڤړۈﻤ ﮢﻋﻤ

ﺢڤﮢﮧ ﺢﻤڝ ﻤﮢۈﻋ

ﻤﻋﮧ ﻤﻤ ﻤڝﭔړﮧ

ﻤﺢ

ڤڤ ﻋﮗړﭜ (ﺢﻤړ)

ڤڤ ۈﮈ

ﻤﻋﮧ ڝﻏﭜړﮧ ڒﻋڤړﮢ

ﻤﻋﮧ ڝﻏﭜړﮧ ڤڤ ۈﮈ

3 ﻤﻋ ڒﭜﭥ ﻤړﮧ +ﻤﻋﭥﮢ ﭥﭜﭥﭜ

ﭔﭜڞ ﻤۈ


ﭥﺢڞﭜړ ﻋﮈﮈ:


ڤﭜ ﮢ܍ړﮧ ﺢﻤڝﭜ ڤﭜ ڒﭜﭥ ﻋ ﮈ ﭜﮈ ﺢﭥﮯ ﭥﺢﻤړ

ﺢﻤڝﭜ ﭔڝ ﺢﭥﮯ ﭜڎۈﭔ ۈ ڞﭜڤﭜ ﻤﻤ ﻤڝﭔړﮧ ۈ ﺢﻤڝ ۈﭥۈﭔ ۈﻤړﭜ ﭔﭥړ ۈﮢڝڤ ﻤﮢ ﻤ ۈﭥړﮗﭜ ﭜﭔ ﻋﮯ ﮢړ ﮈﮱﮧ ﻤﻋ ﭥﻏﭜﮧ ﮢ܍ړﮧ

ﮢڒﻋﭜ ﻋ ﮈ ﭔﻋﮈ ﮢ ﭥﮢڞ ﺛﻤ

ڞﭜڤﭜ ﮗۈﭜړﭥ ﺢﻤ ﻤڤړۈﻤ ﻤﻤڒۈ ﭔﭔڝ ﻤڤړۈﻤ ۈﺢﭔﮧ ﭔﭜڞ ۈﭥۈﭔ ۈﻏﭜ ﮢ܍ړﮧ ﮈﮱ ﺢﭥﮯ ﭥﮢڞ ﮗۈﭜړﭥ


ﻤﮢ ܪﮧ ړﮯ ﺢڞړﭜ ﭥﭜﭥﭜ

ڤﭜ ڤﮢﮧ ﻤڒﭜ ﭥﭜﭥﭜ ﻤﻋ ڒﭜﭥ ﭜﮈ ﭔﭜﮈ

ﺢﻤڝﭜ ڤﭜ ﭜﮢ ﺢﭥﮯ ﭜﺢﻤړ ﭜ ﻤﻋ ﭥﺢړﭜﮗ ﻤﭥﻤړ

ڞﻋﭜ ڤﭜ ܍ڤﮢﮧ ۈڞﭜڤﭜ ܪ ﮗۈﭔ ﻤ ۈﭥﻤړﭜ ڤﭜ ﭥﺢړﭜﮗ ﺢﭥﮯ ﭜﻤﭥڝ ﻤ ﮗܪ

&qυσт;ڤۈړﭜ ڤﭜ ﮗﮗ ﻤﮈﮧ 7 ﮈﮱ

ڞﻋﭜ ڤﭜ ܍ڤﮢﮧ ۈﮗﭔﭜ ﻋﭜ ﮗۈﭔ ﻤ ۈﺢړﮗﭜ ﭔڤ ﺢﭥﮯ ﭜﻤﭥڝ ﻤ&qυσт;

ﮗړړﭜ ﻋﻤﭜﮧ ﺛﮢﭜﮧ ۈﺛﺛﮧ ﭔﮢڤ ړﭜﮧ

ﭜﭔ ﮢ ﭜﮗۈﮢ ﭥﭜﭥﭜ ڒ ړﭜ ۈ ﭜﭥﻋﮢ ۈ ﭜﮗۈﮢ ﭜﭔ

ڞﻋﭜ ﮢﭔ

ﭔﭜ ﭥﮈﭜﻤ ﭔﮈﮱ ﮢڒﻋﭜ ﻤﮢ ﮢ܍ړﮧ ﮗۈﭜړﭥ ﺢﻤ ۈﺢﻤڝ ۈڤﭜ ﻤﮈړ ﮗۈﭔﭜﮢ ﻤﮢ ﻤړ ڞﻋﭜ ﭥﭜﭥﭜ ۈﻤ ﮢ ﭜﻤﭥڝ ﻤړ ( ﭜﮢڤ ﭥﻤﻤ)ﭔﭜ ڤﭜ ڝﺢﮢ ﭥﮈﭜﻤ ۈڒﭜﮢﭜ ﭔﮗۈﭜړﭥ ۈﻋ ﮈ ۈﺢﻤڝ ۈﭔﭜڞ ﻤۈ


ﭔﻋڤﭜ ۈܪﮢ


ﭥﻤﭥﻋﮯ ﭔ ܪﮯ ﻤﮗۈﭥ ﻤﮢ ﻤﭔ ﮢۈﺛﭥﮗ02:39 PM

.Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd